Pogoji in navodila poslovanja Apartmajev Svetina


Splošna določila
Ti splošni pogoji in navodila za nastanitev so sestavni del rezervacije, ki jo skleneta Apartmaji Svetina Mirjana ( v nadaljevanju Apartmaji Svetina) oz. pooblaščena oseba in gost, ki se prijavlja za nastanitev.

Splošni pogoji veljajo le za aranžmaje, ki jih izvedejo Apartmaji Svetina, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za zunanje sodelavce hiše.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je gost sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se gost lahko seznani na spletni strani http://www.apartmaji-svetina.com/index.php/sl-si/pogoji oziroma na katerikoli drugi strani, kjer Apartmaji Svetina kot ponudnik posredujejo svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila za turistične nastanitve.
Prijava
Gost se lahko prijavi za turistični aranžma v Apartmajih Svetina, direktno, ali v vsaki pooblaščeni agenciji, ki ponuja namestitve v Apartmajih Svetina. Ob prijavi je gost dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahtevajo splošni pogoji Apartmajev Svetina.

V primeru, da gost ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava gosta je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o gostovi odpovedi namestitve. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek gosta in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Apartmajev Svetina ali vsakega pooblaščenega zunanjega sodelavca.

V kolikor se odločite za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudba) s strani Apartmajev Svetina, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga".
Plačilo
Za dan plačila se šteje dan, ko gost izvrši vplačilo pri blagajni Apartmajev Svetina oz. Apartmaji Svetina prejmejo plačilo na transakcijski račun Apartmaji Svetina.
Stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom namestitve oz. kakor je dogovorjeno.
V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja gost ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo gostu, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja, prosto mesto pri namestitvi v Apartmajih Svetina.
Gost je ob namestitvi dolžan predložiti odgovorni osebi dokument o plačanem oz. potrjenem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu, potrjeno rezervacijo); v nasprotnem primeru, odgovorna oseba gosta ni dolžna namestiti v Apartmajih Svetina.
Gost lahko plačilo izvrši z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.
Cene
Cene namestitev so razvidne iz cenika na spletni strani Apartmajev Svetina in se smatrajo kot veljavne. Apartmaji Svetina ne odgovarjajo za cene pri nepooblaščenih ponudnikih če se te razlikujejo od veljavnih.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.
Storitve vštete v ceno aranžmaja
Če ni drugače določeno, so v ceno aranžmaja-namestitve, všteta določila, ki so navedena v ceniku na spletnih straneh Apartmajev Svetina. Dnevni najem izbrane namestitve, porabo vode, elektrike, gretja ali hlajenja, uporabo parkirnega prostora, posteljnino in brisače (menjava enkrat tedensko), posodo in jedilni pribor ter končno čiščenje.
Če ni drugače določeno, veljajo cene navedene v ceniku za namestitveno enoto – apartma ali sobo na dan.
Posebne storitve
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni namestitve (otroška posteljica, opcijski dodatni izleti, prehrana, turistične takse, prevozi, športne aktivnosti), zato jih potnik posebej plača, razen če ni drugače določeno.
V primeru, da se gost odloči za dodatne storitve, jih posreduje ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu v ostalih primerih objavljene cene niso zavezujoče za Apartmaje Svetina.
Turistična taksa je vračunana v ceno aranžmaja.
Gostova odpoved
Gost ima pravico do odpovedi aranžmaja na mestu, kjer se je prijavil. V primeru, ko gost odpove aranžma, imajo Apartmaji Svetina pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi aranžmaja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je gost predložil odpoved. Če gost odpove aranžma, je dolžan Apartmajem Svetina povrniti administrativne stroške v višini 12,52€ na rezervacijo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je gost predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
• do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 15% cene aranžmaja
• od 29 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja
• od 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 50% cene aranžmaja
• od 7 do en delovni dan do 20:00 pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 80% cene aranžmaja
• Odpoved na dan namestitve ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja.
Ob odpovedi aranžmaja mora gost to odpoved podati pisno. V primeru, da to zavrne, se šteje, kot da aranžmaja ni odpovedal.
Med namestitvijo lahko gost prekine le to na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
Če potnik svojo namestitev prekine, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.
V primeru spremembe namestitve na željo gosta, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi s strani Apartmajev Svetina zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.
Gost lahko po sklenitvi rezervacije spremeni določene dele iz rezervacije, obliko namestitve, datum namestitve, število in imena ljudi…, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračunajo Apartmaji Svetina gostu administrativne stroške v višini 12,52 €, v primerih, ko pa so stroški spremembe rezervacije višji pa tudi razliko nastalih stroškov.
Odstopnina
Če gost ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) aranžmaja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.
Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja.

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Ne glede na plačano odstopnino imajo Apartmaji Svetina v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 12,52 € po rezervaciji
Če gost, aranžmaja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek namestitve pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel namestitve oziroma da je odstopil od pogodbe.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih gost odpove aranžma oz. odstopi od rezervacije, imajo Apartmaji Svetina pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo aranžmaja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo rezervacije ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka aranžmaja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela aranžmaja..

V primeru, da gost sklene zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja pri kateri izmed zavarovalnic, se gostove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.
Informacije
Informacije, ki jih gost dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Apartmajev Svetina bolj kot navedbe na spletni strani ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato Apartmaji Svetina ne jamčijo za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.
Uporaba podatkov
Apartmaji Svetina vse pridobljene podatke o gostih varujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da gost s pisno potrditvijo rezervacije pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Apartmajev Svetina. V kolikor gost tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na aranžma.
Končna določila
V vseh cenah iz ponudbe Apartmajev Svetina je že vključen davek na dodano vrednost.V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.
POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.
V primeru namestitve v apartmajih
V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 14.00 na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00.
Telefonska prodaja aranžmaja oziroma namestitve
V primeru TELEFONSKEGA naročila turističnega aranžmaja oz. namestitve se pogodba šteje za sklenjeno:
- z vplačilo akontacije
- s posredovanjem osebnih podatkov naročnika, naslova in telefonske številke
- v primeru dogovora o plačilu s položnico, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Gost je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da gost ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
Šteje se, da je gost sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil namestitev in posredoval vsaj enega od zgoraj navedenih podatkov.
Prodaja namestitve preko interneta
V primeru naročila namestitve po INTERNETU, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na INTERNETNI strani Apartmajev Svetina.
Šteje se, da je gost sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za namestitve tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev Apartmajev Svetina prek INTERNETA.
Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo predplačila v roku 3 dni po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.
Hišni red

    Apartma je namenjena za miren počitek gostov, zato vas prosimo, če radio in TV poslušate na sobni jakosti in s tem ne motite gostov v sosednjih Apartmah, posebno po 22. uri. Prosimo za razumevanje.
    V nočnem času, posebno po 22. uri, prosimo, da zmanjšate hrupne dejavnosti, kot so npr. tuširanje in kuhanje, na minimum in s tem ne motite gostov v sosednjih Apartmah. Prosimo za razumevanje.
    Ob prihodu vas prosimo, da pregledate apartma in nam javite morebitne poškodbe in pomankljivosti.
    Uporaba klime ko vas ni v apartmaju ni dovoljena.
    Ob odhodu spraznite apartma do 10. ure. Namestitev je po 14. uri.
   

Free Joomla! template by L.THEME